Hôm nay, 14 Dec 2016, IRCC (CIC) vừa thông báo một thay đổi lớn đối với cách nộp hồ sơ xin bảo lãnh Cha Mẹ/Ông Bà.
Thay vì nhận những hồ sơ đầu tiên theo đường bưu điện, từ nay các công dân hoặc thường trú nhân Canada mong muốn bảo lãnh Cha Mẹ/Ông Bà mình sẽ có 30 ngày để điền, và nộp, một ONLINE form để bày tỏ “intesrest”. IRCC sẽ chọn NGẪU NHIÊN 10,000 người bảo lãnh đã hoàn thành form và gửi thư mời nộp hồ sơ.
Form này sẽ được mở từ ngày 3 Jan 2017. Người bảo lãnh có 30 ngày để nộp.

Best of luck everyone! Mong các anh chị em may mắn và sớm bảo lãnh được Cha Mẹ/Ông Bà tới Canada!

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]