Hôm nay 8 tháng 1 năm 2021, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo về việc người có PGWP, bị ảnh hưởng công việc bởi Covid-19, đã hoặc sẽ hết hạn sẽ có cơ hội duy nhất để xin gia hạn (PGWP). Thời hạn PGWP được gia hạn là 18 tháng.
 
Thông tin chi tiết sẽ được thông báo vào ngày 27 tháng 1 năm 2021. Thời gian nhận hồ sơ là từ ngày ra thông tin chi tiết tới 27 tháng 7 năm 2021.
Để được nộp hồ sơ này, người nộp cần phải:
– Có PGWP hết hạn từ ngày 30 tháng 1 năm 2020, hoặc PGWP sẽ hết hạn trong vòng 4 tháng tính (ngược từ ngày nộp hồ sơ), và
– Vẫn còn đang ở Canada và có valid temporary status (student/worker/visitor/TRP holder) hoặc có thể xin phục hồi status.
Có thể thấy những người có PGWP sẽ hết hạn vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 trở đi sẽ không thuộc diện được nộp appiication này; những người đang không ở Canada cũng vậy.
© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant
go@ericlaminc.ca
Thông tin gốc lấy từ trang web Canada.ca, người viết không chịu trách nhiệm với các hành động cũng như quyết định liên quan tới bài viết.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/01/government-of-canada-announces-new-policy-to-help-former-international-students-live-in-work-in-and-continue-contributing-to-canada.htmlTIN TỐT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG GIỮ PGWP ĐÃ VÀ SẮP HẾT HẠN
Hôm nay 8 tháng 1 năm 2021, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo về việc người có PGWP, bị ảnh hưởng công việc bởi Covid-19, đã hoặc sẽ hết hạn sẽ có cơ hội duy nhất để xin gia hạn (PGWP). Thời hạn PGWP được gia hạn là 18 tháng.
Thông tin chi tiết sẽ được thông báo vào ngày 27 tháng 1 năm 2021. Thời gian nhận hồ sơ là từ ngày ra thông tin chi tiết tới 27 tháng 7 năm 2021.
Để được nộp hồ sơ này, người nộp cần phải:
– Có PGWP hết hạn từ ngày 30 tháng 1 năm 2020, hoặc PGWP sẽ hết hạn trong vòng 4 tháng tính (ngược từ ngày nộp hồ sơ), và
– Vẫn còn đang ở Canada và có valid temporary status (student/worker/visitor/TRP holder) hoặc có thể xin phục hồi status.
 
Có thể thấy những người có PGWP sẽ hết hạn vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 trở đi sẽ không thuộc diện được nộp appiication này; những người đang không ở Canada cũng vậy.
 
© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant
go@ericlaminc.ca
Disclaimer: Thông tin gốc lấy từ trang web Canada.ca, người viết không chịu trách nhiệm với các hành động cũng như quyết định liên quan tới bài viết, vui lòng xem miễn trừ trách nhiệm ở chân trang.
 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/01/government-of-canada-announces-new-policy-to-help-former-international-students-live-in-work-in-and-continue-contributing-to-canada.html