Cùng với nhiều sự thay đổi trong các chính sách và quy định nhập cư, chương trình Caregiver đã có cải tiến năm 2015 và 2019. Thay vì “live-in” (sống trong nhà của employer), caregiver có thể live-out và đến làm việc theo giờ định sẵn.

Chưng trình Caregiver giờ có 2 “pathway”:

  1. Chăm sóc trẻ em (tại nhà)
  2. Chăm sóc người cần chăm sóc y tế (dành cho người lớn tuổi hoặc người khuyết tật hoặc bệnh nan y, tại cơ sở y tế hoặc tại nhà)

Cả 2 pathway này đều có thể giúp người caregiver xin thường trú nhân sau 2 năm làm việc toàn thời gian với bằng cấp (được công nhận) về chăm sóc y tế học trong ít nhất 1 năm và có khả năng ngoại ngữ đạt chuẩn.

Để biết thêm chi tiết và nộp hồ sơ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Gọi +1 (778) 725-1071 hoặc Email go@ericlaminc.ca