Với việc thay thế ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) bằng CICC (College of Immigration and Citizenship Consultants), chính phủ Canada mong muốn nghề này ngày càng có chất lượng cao hơn, xử lý và tăng cường khả năng bảo vệ người dùng (dịch vụ) hơn. CICC đã chính thức hoạt động được một năm và đã có những yêu cầu khắt khe hơn đối với thành viên hiện tại và thành viên tương lai. Một trong số đó là đưa ra thêm “class of licence” RCIC-IRB. Từ tháng 7 năm 2023, chỉ những RCIC thuộc class này mới có quyền đại diện “thân chủ” trước IRB (Immigration and Refugee Board of Canada) trong những vụ việc cần ra trước các “tribunals” của IRB (Immigration Division, Immigration Appeal Division, Refugee Protection Division & Refugee Appeal Division).

Để trở thành RCIC-IRB, những thành viên đang hoạt động và “in good standing” phải trải qua một khoá học đặc biệt (hoặc nếu có nhiều kinh nghiệm đại diện khách hàng trước IRB thì chỉ cần học một phần khoá học) và vượt qua một kỳ thi khó khăn. Những yêu cầu này nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt hơn và nâng cao chất lượng của những buổi “hearing” của IRB.
Ngoài ra, khoá học đặc biệt này cũng củng cố kiến thức về những chương trình định cư có quyền kháng cáo như bảo lãnh gia đình (“Family Class”) hay chính sách dành cho người tị nạn cũng như các tình huống phức tạp.

(c) Eric Lam, RCIC-IRB

go@ericlaminc.ca