IRCC (CIC) vừa thông báo tin tốt là từ hôm nay – 7 Dec 2016, họ sẽ giải quyết các hồ sơ bảo lãnh hôn nhân trong vòng 12 tháng (các trường hợp phức tạp có thể lâu hơn).
Ngoài ra, từ 15 Dec 2016, bộ hồ sơ xin bảo lãnh dạng này sẽ có “diện mạo” mới đơn giản hơn và dễ hiểu hơn. Số lượng người được bảo lãnh diện này (gồm cả dependent) sẽ tăng từ khoảng con số 47 ngàn người/năm trong 10 năm qua lên tới 64 ngàn người trong năm 2017.

Best of luck everyone! 

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1145319

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]

(photo credit: PixaBay)