Dợt draw thứ hai của năm 2017 (11 Jan) đã phát ra 3,334 Invitation to Apply (**) cho các candidate đang trong Express Entry Pool có điểm CRS (*) từ 459 trở lên. Đây ;à điểm cut-off thấp so với xu hướng của gần 12

tháng vừa rồi (lần gần nhất điểm cut-off thấp hơn 460 là cuối tháng 2 năm 2016).

Các anh chị em chưa có invitation hãy tiếp tuc cố gắng cải thiện điểm ngoại ngữ và bổ sung bằng cấp nếu có điều kiện (Canada càng tốt).

Express Entry là hệ thống xếp hạng, lựa chọn và xét duyệt hồ sơ định cư Canada cho các đối tượng eligible một trong bốn chương trình định cư: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trade Program, Canadian Experience Class và Provincial Nomination Programs. Các “candidate” sẽ được xếp hạng theo thang điểm 1200 gọi là Comprehensive Ranking System (CRS), trong đó tự bản thân candidate sẽ có tối đa 600 điểm còn 600 còn lại sẽ đến từ PNP’s nomination. Sau ngày 19 Nov 2016 thì các qualifying job offer chỉ còn đem lại 50 điểm (thay cho 600đ trước đó), riêng các qualifying job offer ở job level 00xx (theo NOC) sẽ được 200 điểm. Đây là các thay đổi lớn của Express Entry có hiệu lực từ 19 Nov 2016.

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

* Tool tính điểm CRS

** IRCC: EE rounds of invitation

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]